Supernova - Pravilnik

PRAVILA NAGRADNE IGRE

VELIKA OTVORITVENA NAGRADNA IGRA »SUPER ELEKTRIČNA OPEL Mokka-e«

PRAVILA in SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA

1. člen – Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre je Supernova Marketing, d.o.o., Šmartinska cesta 53, Ljubljana, 1000 Ljubljana, davčna številka SI: 21571325 (v nadaljevanju: “organizator”). Organizator zasleduje načelo transparentnosti in načelo skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju “uredba”) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Namen nagradne igre:
 - promocija otvoritve novega Nakupovalnega centra Supernova Ljubljana Rudnik; 
 - promocija Darilne kartice Supernova ter 
 - pospeševanje prodaje Darilne kartice Supernova.

Nagradna igra bo potekala v Nakupovalnem centru Supernova Ljubljana - Rudnik.

2. člen – Posredovanje podatkov
Vsi podatki in informacije, potrebni za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju nagradne igre ter pogodbenemu obdelovalcu vaših osebnih podatkov - AV studio d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje.

Glede vprašanj povezanih z vsebino in postopkom nagradne igre se obrnite na organizatorja, in sicer na elektronski naslov info@supernova.si.

3. člen – Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi obiskovalci, ki so fizične osebe in bodo v obdobju trajanja nagradne igre obiskali Nakupovalni center Supernova Ljubljana - Rudnik ter bodo ustrezno pridobili kupon za žreb. 

Kupon za žreb lahko pridobi vsak obiskovalec, ki se zglasi na INFO TOČKI SUPERNOVA, v prvem nadstropju, in v celoti pravilno izpolni obrazec za sodelovanje v nagradni igri s sledečimi podatki: - ime in priimek, telefonska številka ter elektronski naslov.
Pridobljeni kupon za žreb mora biti pravočasno, v skladu s 6. členom Pravil, vržen v žrebalni boben, ki se nahaja v pritličju Nakupovalnega centra Supernova Ljubljana - Rudnik.

Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno in ni pogojeno z nakupom. Nagrade niso zamenljive za gotovino in niso prenosljive. 

Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov  info@supernova.si. V tem primeru se sodelujočega izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

4. člen – Privolitev in spoštovanje pravil nagradne igre
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili (v nadaljevanju »Pravila«) in splošnimi pogoji sodelovanja (ki ju sestavljata priložena dokumenta: Strinjanje z obdelavo osebnih podatkov za namen sodelovanja v nagradni igri, in Pravilnik o zasebnosti, v nadaljevanju oba skupaj “splošni pogoji sodelovanja”). 

Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s Pravili in splošnimi pogoji sodelovanja.

Pravila so obvezujoča za vse udeležence nagradne igre in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrad. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

5. člen – Osebe, ki ne morejo sodelovati v nagradni igri
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ter obdelovalcu osebnih podatkov in druge pravne in fizične ter njihovi družinski člani, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi te nagradne igre.

POTEK NAGRADNE IGRE

6. člen – Trajanje in potek nagradne igre
Nagradna igra bo potekala od srede 9. 3. 2022 od 10. ure dalje, pa do vključno sobote, 9. 4. 2022 do 15. ure.

ŽREBANJE NAGRAD

7. člen – Izbor/žreb nagrajencev
Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi 3 članska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. Med tistimi udeleženimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja, v soboto, 9. 4. 2022 ob 18. uri, ročno izžrebala sedem nagrajencev in podelila 7 nagrad.

Komisija bo žrebanje izvedla na v Nakupovalnem centru Supernova Ljubljana - Rudnik, Jurčkova cesta 223. Žrebanje ne bo javno. Zapisnik o nagrajencih oziroma nagrajenkah z njihovimi osebnimi podatki se izpiše v enem izvodu in se podpiše s strani vseh članov komisije. Zapisnik se hrani na sedežu organizatorja v skladu z zakonskimi zahtevami hrambe.

Vrstni red žrebanja za posamezne nagrade je sledeči:
 - prvi žreb bo žreb za podelitev glavne nagrade, in sicer avtomobil znamke Opel Mokka-e
 - drugi žreb bo žreb za podelitev Darilne kartice Supernova v vrednosti 500€
 - tretji žreb bo za podelitev Darilne kartice Supernova v vrednosti 100€
 - četrti žreb bo za podelitev Darilne kartice Supernova v vrednosti 100€
 - peti žreb bo za podelitev Darilne kartice Supernova v vrednosti 100€
 - šesti žreb bo za podelitev Darilne kartice Supernova v vrednosti 100€
 - sedmi žreb bo za podelitev Darilne kartice Supernova v vrednosti 100€

8. člen – Izguba pravica do nagrade
Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
 - udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja v nagradni igri;
 - je udeleženec kršil Pravila in splošne pogoje sodelovanja;
 - udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s Pravili in splošnimi pogoji sodelovanja;
 - udeleženec ni ustrezno izpolnil kupona za žreb (nepravilno, nečitljivo, nepopolno). 

V primeru kršitve navedenih Pravil ali splošnih pogojev sodelovanja ali nespoštljive komunikacije si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.

V primeru zlorab bodo izključene osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke, ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije. Iz nagradne igre so lahko izključene tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti). Za kršitev se bo prav tako štelo sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, je v diskreciji organizatorja, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Izključitev iz nagradne igre ne izključuje morebitne civilnopravne ali kazenskopravne odgovornosti udeleženca zaradi zlorabe oziroma poskusa zlorabe.

9. člen – Objava nagrajenca in soglasje za potrebe oglaševanja
V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se nagrajenec odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

NAGRADE

10. člen – Prejem nagrade
Posamezni udeleženec nagradne igre lahko v primeru večih nagrad prejme le eno izmed nagrad in sicer tisto, za katero je bil najprej izžreban. 

Nagrade:
 - glavna nagrada električno vozilo Opel Mokka-e; 
 - nagrada Darilna kartica Supernova v vrednosti 500€; 
 - 5 x Darilna kartica Supernova v vrednosti 100€.

Vozilo Opel Mokka-e bo ves čas trajanja nagradne igre polepljeno z namenom dodatne izpostavitve. Ob predaji nagrade se bodo nalepke odstranile.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

11. člen – Obveščanje nagrajencev
Nagrajenci bodo o izboru obveščeni v soboto, 9. 4. 2022 po telefonu in z objavo organizatorja na družabnem omrežju Facebook in/ali Instagram, s pozivom nagrajencu ter objavo na spletni strani http://www.supernova.si/igra/velika-otvoritvena-nagradna-igra in supernova-opening.si.

S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi (ime in priimek) na zgoraj omenjenih medijih. Končni seznam nagrajencev bo objavljen najkasneje v petih dneh po žrebanju nagrad.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

12. člen – Prevzem nagrad
Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če se najkasneje v roku 7 dni priglasi organizatorju. 

Nagrajenci morajo nagrado prevzeti najpozneje v roku 7-ih dni od razglasitve rezultatov, tako da se fizično zglasijo v Nakupovalnem centru Supernova Ljubljana - Rudnik, na INFO-TOČKI. 

V primeru, da se nagrajenec/nagrajenka v roku 7-ih dni od obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne bo odzval/a, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

V tem primeru si organizator pridržuje pravico, da izvede novo žrebanje le za tisto nagrado, ki iz zgoraj navedenega razloga ni bila podeljena izžrebani osebi. 

Za mladoletne nagrajence izpolnijo in podpišejo izjavo o strinjanju za koriščenje nagrade starši oziroma zakoniti zastopniki.

Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade, razen plačila davka kot je to določeno v 13. členu Pravil.
Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka v medijih navedenih v 11. členu Pravil. 

13. člen – Obdavčitev nagrad
Nagrade so v skladu z Zakonom o dohodnini predmet obdavčitve. Breme plačila davkov za nagrajence bo prevzel organizator. V ta namen mora nagrajenec ob svoji priglasitvi organizatorju predložiti osebno izkaznico in navesti davčno številko.

ODGOVORNOST

14. člen – Odgovornost sodelovanja v nagradni igri
Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV (OP)

15. člen – Varovanje OP in soglasja za obdelavo
Varovanje zasebnosti naših strank/potrošnikov nam je pomembno, zato so v nadaljevanju podane informacijame, s katerimi je pojasnjeno, kateri osebni podatki se zbirajo, zakaj se zbirajo, kako se jih uporablja ter kakšne so pravice strank in kako jih lahko stranke uveljavijo. 

Podatki organizatorja 
Supernova Marketing, d.o.o.,
Šmartinska cesta 53, Ljubljana, 1000 Ljubljana
Davčna številka SI: 21571325
Telefonska številka (info točka Supernova Ljubljana Rudnik): 08 200 80 00

Supernova Marketing, d.o.o., se zavezuje varovati podatke pravnih oseb in osebne podatke fizičnih oseb, ki nam jih posredujete. Enako se zavezujejo njeni pogodbeni podizvajalci, ki nastopajo kot obdelovalci podatkov za Supernovo Marketing, d.o.o.. Da bi skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov preprečili nepooblaščen dostop do teh podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa Pravilnik o varstvu osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Zbiranje, hramba, namen in iznos osebnih podatkov
Za sodelovanje v nagradnih igrah podjetje Supernova Marketing, d.o.o. zbira sledeče podatke: 
 - e-naslov (se hrani do vašega preklica, za namene pošiljnje e-novic), 
 - ime in priimek (se ohrani do vašega preklica, za namene pošiljnje e-novic), 
 - kontaktni telefon 
 - in po potrebi davčno številko (v primeru, da je nagrada višja od 42 €). 

S podpisom kupona za žreb za sodelovanje v nagradni igri, soglašate, da ste seznanjeni s Pravili in splošnimi pogoji sodelovanja te nagradne igre ter se hkrati strinjate z obdelavo vaših osebnih podatkov, s katerimi vas bo podjetje Supernova Marketing, d.o.o. in pogodbeni obdelovalci podatkov nanizani v 2. členu obveščali o poteku nagradne igre, zaključku, morebitnemu  izžrebu in prejetju nagrade,…

Vaši oddani podatki se bodo hranili do konca namena oziroma trajanja nagradne igre, v skladu z zakonskimi določili hrambe.
Osebni podatki za sodelovanje v nagradni igri se bodo uporabljali le za namen, za katerega je uporabnik dal svoje soglasje. 

Rezultati nagradne igre (ime in priimek sodelujočega) bodo objavljeni na spletni strani supernova-opening.si in http://www.supernova.si/igra/velika-otvoritvena-nagradna-igra in na družbenih omrežjih Supernova Marketing, d.o.o.. Podatkov o uporabnikih podjetje Supernova Marketing, d.o.o. v nobenem primeru ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo nepooblaščenim tretjim osebam brez vaše privolitve.

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali nikomur razen v primeru, da zakon tako zahteva.
Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni. V primeru, da ste prejeli nagrado, bomo vaše podatke hranili skladno z zakonodajo z davčnega področja. Po tem času jih bo podjetje Supernova Marketing, d.o.o. trajno izbrisala.

VAŠE PRAVICE NA PODLAGI DANIH PRIVOLITEV

16. člen – Pravice na podlagi danih privolitev

Preklic soglasja in odstop od sodelovanja v nagradni igri
Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov info@supernova.si in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati. Zahtevi za preklic soglasja bo ugodeno v zakonskem roku 15-ih dni od dneva prejema zahteve.

Poleg tega ima tudi naslednje pravice:
 - Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki: posameznik ima pravico do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim, da se seznani z obdelavo in da preveri njihovo zakonitost;
 - Pravica do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov: posameznik ima pravico zahtevati, da Supernova Marketing, d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja popravi njegove netočne osebne podatke;
 - Pravica do izbrisa osebnih podatkov: posameznik ima pravico zahtevati, da Supernova Marketing, d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, v obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja;
 - Pravica do omejitve obdelave: posameznik ima pravico zahtevati, da Supernova Marketing, d.o.o. omeji obdelavo osebnih podatkov, kadar oporeka točnosti osebnih podatkov, kadar je obdelava nezakonita in namesto izbrisa osebnih podatkov zahteva omejitev njihove uporabe, ter v primerih, ko Supernova Marketing, d.o.o. njegovih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo njegovih pravnih zahtevkov;
 - Pravica do prenosljivosti podatkov: posameznik ima pravico, da prejme svoje osebne podatke, ki jih je posredoval Supernova Marketing, d.o.o., v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, ter pravico da te podatke Supernova Marketing, d.o.o. posreduje drugemu upravljavcu, kadar je do tehnično izvedljivo;
 - Pravica posameznika do ugovora: posameznik ima pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se le-ta izvaja zaradi nezakonitih interesov. Ravno tako ima pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se ti obdelujejo za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, v kolikor je povezno s takim neposrednim trženjem. Kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se njegovi osebni podatki ne obdelujejo več.
 - Pravica do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov: pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic
 - Seznanjen/a sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca na e-naslov info@supernova.si.
 - Seznanjen/a sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, če dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.
 - Seznanjen/a sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Podatki se hranijo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

Uporabnik lahko kadarkoli na info@supernova.si pošlje ustrezen zahtevek za dostop do osebnih podatkov, ki jih upravljavec o njem zbira in obdeluje, za popravek osebnih podatkov, izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovor k obdelavi osebnih podatkov ali za prenosljivost osebnih podatkov.

Vrsta zahtevka
Sodelujoči v nagradni igri se lahko v primeru kršitve njihovih pravic pri zbiranju, obdelavi in hrambi osebnih podatkov kadarkoli pritožijo informacijskemu pooblaščencu in so tudi upravičeni do pravnih sredstev ter odškodnine in odgovornosti v primeru neukrepanja nadzornega organa.

Fotografiranje in snemanje v nakupovalnih centrih
Fotografiranje in snemanje v nakupovalnih centrih Supernova se izvaja za dva namena in sicer v primeru dokumentiranja marketinških aktivnosti ter izvajanje tehničnega varovanja. 

V nakupovalnih centrih se v času dogodkov in posebnih marketinških aktivnostih lahko izvaja fotografiranje in video snemanje. O tem vas informira in obvešča nalepka ob vhodu v nakupovalni center. Fotografije in video posnetki se uporabljajo za promocijo aktivnosti v nakupovalnih centrih Supernova in se hranijo do preklica. Izbrane fotografije in video posnetki se objavijo v internih medijih Supernova Marketing, d.o.o (spletne strani Supernova, magazine SuperSytle, družbena omrežja Supernova).

V nakupovalnih centrih se izvaja zakonsko določen video nadzor s strani pogodbenih izvajalcev (seznam pogodbenih izvajalec je na voljo na zahtevo) projektnih družb nakupovalnih centrov, ki se zavezujejo k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. O tem vas informira in obvešča nalepka ob vhodu v nakupovalni center. Posnetki se hranijo največ eno leto, razen ko je potrebna daljša hramba zaradi varnostnega incidenta ali pravnega postopka. Hrani se samo posnetek posameznika in ne posnetek glasu posameznika.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

17. člen – Objava pravil
Pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani 
http://www.supernova.si/igra/velika-otvoritvena-nagradna-igra/pravilnik in na INFO TOČKI Nakupovalnega centra Supernova Ljubljana - Rudnik. 

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook strani.

Ljubljana, 09. 3. 2022

1. SPREMEMBA PRAVIILNIKA

1.    člen - Žrebanje nagrad

Drugi stavek drugega odstavka 7. člena Pravil se spremeni na naslednji način:

“Žrebanje bo javno."

V ostalem delu ostane 7. člen nespremenjen.

Ljubljana, 21. 3. 2022

2. SPREMEMBA PRAVIILNIKA

1. člen – Žrebanje nagrad 

Prvi stavek prvega odstavka 7. člena Pravil se spremeni na naslednji način: “Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi 3 članska komisija, ki jo sestavljata dva predstavnika organizatorja in en predstavnik Avtotehne Vis." 

Tretji odstavek 7. člena Pravil se spremeni na naslednji način: 
»Vrstni red žrebanja za posamezne nagrade je sledeči: 
- prvi žreb bo žreb za podelitev Darilne kartice Supernova v vrednosti 100,00 € 
- drugi žreb bo žreb za podelitev Darilne kartice Supernova v vrednosti 100,00 € 
- tretji žreb bo za podelitev Darilne kartice Supernova v vrednosti 100,00 € 
- četrti žreb bo za podelitev Darilne kartice Supernova v vrednosti 100,00 € 
- peti žreb bo za podelitev Darilne kartice Supernova v vrednosti 100,00 € 
- šesti žreb bo za podelitev Darilne kartice Supernova v vrednosti 500,00 € 
- sedmi žreb podelitev glavne nagrade, in sicer avtomobil znamke Opel Mokka-e 

V ostalem delu, upoštevaje prvo spremembo z dne ... ostane 7. člen nespremenjen. 

Ljubljana, 7. 4. 2022